Đăng ký

Để đăng ký Chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) dành cho KTS hành nghề, vui lòng đăng ký tại đây.

Để đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, vui lòng đăng ký tại đây.